Wypowiedzenie umowy o pracę

|

3
(2)

|

|

Wypowiedzenie umowy o pracę

Istnieje kilka metod rozwiązania umowy o pracę dostępnych zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Jednym z nich jest wypowiedzenie umowy o pracę (czy też dokładniej jej rozwiązanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Sprawdź, na czym polega ta metoda i ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co to jest?

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli jednej ze stron mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Może być złożone w każdej chwili przez każdą ze stron umowy (pracodawcę lub pracownika) i nie wymaga zgody drugiej strony. Jest to sposób rozwiązania umowy zawartej zarówno na okres nieokreślony, jak i określony, a także okres próbny.

Od czego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest kwestią uregulowaną prawnie (w Kodeksie Pracy). Jego długość zależy od:

 • rodzaju zawartej umowy (na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny
 • czasu, na który została zawarta umowa – w przypadku umów terminowych,
 • okresu zatrudnienia u danego pracodawcy – szczególnie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Kodeks pracy określa wartości minimalne dla długości okresu wypowiedzenia w zależności od powyższych czynników. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie istnieje możliwość zastosowania dłuższego okresu wypowiedzenia. Wymaga to zamieszczenia w umowie o pracę odpowiedniego zapisu.

Należy również pamiętać, że jeżeli w okresie wypowiedzenia, podczas którego pracownik pozostaje w stosunku pracy, nabędzie on prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, to stosuje się dłuższy okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy przy umowie na czas nieokreślony stosuje się najdłuższe okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Ich długość zależy od stażu pracy pracownika w danej firmie i wynosi:

 • dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie,
 • dla pracowników zatrudnionych minimum 6 miesięcy – 1 miesiąc,
 • dla pracowników zatrudnionych minimum 3 lata – 3 miesiące.

Warto przy tym zaznaczyć, że do okresu zatrudnienia zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy niezależnie od występujących pomiędzy nimi przerw. Zalicza się również do niego okresy trwania choroby, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego. Wymiar czasu pracy nie ma w tym przypadku znaczenia – okresy wypowiedzenia są takie same dla zatrudnionych zarówno na cały etat, jak i na część etatu.

Umowy na czas nieokreślony są dodatkowo chronione w ten sposób, że wypowiedzenie możliwe jest jedynie w konkretnych przypadkach i wymaga podania przyczyny.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

W przypadku umowy podpisanej na czas określony długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę również zależy od tego, jak długo dany pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Wartości są takie same, jak w przypadku umowy na czas nieokreślony i wynoszą:

 • dla pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie,
 • dla pracowników zatrudnionych minimum 6 miesięcy – 1 miesiąc,
 • dla pracowników zatrudnionych minimum 3 lata – 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

W przypadku chęci rozwiązania umowy o pracę na okres próbny długość okresu wypowiedzenia zależy od tego, na jaki okres była zawarta umowa. Wynosi:

 • 3 dni robocze – jeśli umowa była zawarta na okres do dwóch tygodni,
 • 1 tydzień – jeśli umowa była zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie – jeśli umowa była zawarta na 3 miesiące.

Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia może być liczony w dniach, tygodniach lub miesiącach. Jak prawidłowo ustalić, kiedy przypada koniec okresu wypowiedzenia?

 • Jeśli okres wypowiedzenia jest liczony w dniach, za jego pierwszy dzień uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Przy ustalaniu początku i końca okresu wypowiedzenia bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy (czyli zazwyczaj także sobotami). Sobota (o ile nie jest świętem ustawowym) zalicza się do dni roboczych.
 • W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach za pierwszy dzień jego obowiązywania uznaje się pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się w sobotę, po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych.
 • Jeśli okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, jego początek ma miejsce pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, niezależnie od tego, czy dany miesiąc ma 28, 29, 30, czy też 31 dni.

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – czy jest możliwe?

Kodeks Pracy przewiduje tylko jedną możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Jest to możliwe wtedy, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Możliwe jest jednak wyłącznie skrócenie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. W takim przypadku pracodawca jest również zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałe 2 miesiące.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena 3 / 5. Liczba głosów: 2

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Ponieważ uważasz, że ten post był przydatny...

Śledź nas w mediach społecznościowych! aby dowiedzieć się więcej!

Firmowa.pl

Baza wiedzy z zakresu biznesu, marketingu, prawa, księgowości i finansów.