Okres wypowiedzenia umowy o pracę – co warto wiedzieć?

|

5
(7)

|

|


Rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia to najczęściej stosowany sposób na zakończenie stosunku pracy. Czym jest ów okres wypowiedzenia? Czy zawsze trwa tyle samo? Od kiedy dokładnie należy liczyć jego rozpoczęcie?

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Tzw. rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem to standardowa procedura przewidziana w każdej umowie o pracę. Może być zastosowana zarówno podczas okresu próbnego, jak i w przypadku zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony. Jest dostępna dla każdej ze stron, co oznacza, że zarówno pracownik, jak i pracodawca może w każdej chwili z niej skorzystać w celu rozwiązania stosunku pracy. Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z momentem zakończenia okresu wypowiedzenia.

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy o pracę?

Należy pamiętać, że istnieją pewne szczególne sytuacje, w których nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Tego typu ograniczenia dotyczą pracodawców (pracownik zawsze ma możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi:

 • któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury, a zawarta z nim umowa pozwala pracować mu do tego czasu (np. ma umowę na czas nieokreślony),
 • gdy ten przebywa na urlopie lub jest nieobecny w pracy z innej usprawiedliwionej przyczyny (np. ma zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński czy wychowawczy).

W pozostałych przypadkach rozwiązanie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia jest dostępne dla obu stron.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę może mieć różną długość, ponieważ jest zależny od tego, jak długo dany pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy. W przypadku umów zawartych na czas określony lub nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Natomiast w przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień, jeśli umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli umowa jest zawarta na 3 miesiące.

W wyjątkowej sytuacji, jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę dłuższy okres wypowiedzenia wynoszący:

 • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia na okres poniżej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia na okres powyżej 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że pracodawca wypowiadający umowę na czas nieokreślony musi na piśmie podać przyczyny wypowiedzenia oraz załączyć informację o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy. Ponadto jeśli to pracodawca dokonał wypowiedzenia, którego okres wynosi przynajmniej 2 tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy. Są to:

 • 2 dni robocze w przypadku 2-tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia,
 • 3 dni robocze w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

Jak dokładnie liczy się okres wypowiedzenia? Jaką datę należy uznać za jego rozpoczęcie, a jaką za zakończenie? To zależy od okresu jego trwania.

 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w dniach rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia. Kończy się w sobotę. Tydzień liczony jest kalendarzowo, a więc obejmuje 7 dni.
 • Okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w miesiącach rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. Kończy się w ostatnim dniu miesiąca. Obejmuje pełne miesiące kalendarzowe, niezależnie od liczby dni w danym miesiącu.

Uwaga! Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, bierze się pod uwagę cały okres pracy u danego pracodawcy – przerwy pomiędzy kolejnymi umowami o pracę oraz ich rodzaj nie mają znaczenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę w praktyce

Jak w praktyce wygląda okres wypowiedzenia umowy o pracę? Przykładowo, jeśli pracownik był zatrudniony przez okres dłuższy niż 3 lata, przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że jeśli wypowiedzenie zostanie złożone przez niego lub przez pracodawcę 10 stycznia, okres wypowiedzenia rozpocznie się 1 lutego, a zakończy 30 kwietnia.

W przypadku rozwiązania na przykład umowy na okres próbny zawartej na 3 miesiące, pracownikowi przysługuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. To z kolei oznacza, że jeśli np. wypowiedzenie będzie dostarczone w środę 9 marca, jego bieg rozpocznie się w niedzielę 13 marca. Okres wypowiedzenia umowy o pracę dobiegnie zaś końca w sobotę 26 marca.

W przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w dniach, należy brać pod uwagę tylko dni robocze i rozpocząć ich liczenie od następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia. Oznacza to, że np. w przypadku rozwiązania umowy z 3- dniowym okresem wypowiedzenia w czwartek 10 marca rozpoczyna on swój bieg w piątek 11 marca. 12 i 13 marca są dniami wolnymi od pracy (sobota i niedziela), dlatego okres wypowiedzenia umowy o pracę kończy się w takim przypadku 15 marca.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 7

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Ponieważ uważasz, że ten post był przydatny...

Śledź nas w mediach społecznościowych! aby dowiedzieć się więcej!

Firmowa.pl

Baza wiedzy z zakresu biznesu, marketingu, prawa, księgowości i finansów.