Jak założyć firmę budowlaną w Polsce? Poradnik

Jak założyć firmę budowlaną w Polsce?

NA SKRÓTY

 • Analiza rynku budowlanego
 • Wybór formy prawnej
 • Rejestracja firmy
 • Licencje budowlane i zezwolenia
 • Zatrudnienie pracowników
 • Zakup sprzętu i materiałów
 • Marketing i pozyskiwanie kontraktów
 • Zarządzanie projektami budowlanymi

Firmy budowlane odgrywają kluczową rolę w gospodarce, dostarczając usługi związane z budową, remontami i modernizacją obiektów. W Polsce sektor budowlany rozwija się dynamicznie, oferując wiele możliwości dla przedsiębiorców. Założenie firmy budowlanej wymaga jednak starannego planowania i realizacji wielu etapów. Kluczowe aspekty obejmują analizę rynku, uzyskanie niezbędnych licencji, zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu i materiałów, skuteczny marketing oraz zarządzanie projektami budowlanymi. Przestrzeganie tych kroków zwiększa szanse na sukces. Dowiedz się, co po kolei musisz zrobić, by zacząć działać w branży budowlanej w Polsce.

Krok 1: Analiza rynku budowlanego

Zanim zdecydujesz się na założenie firmy budowlanej w Polsce, konieczne jest dokładne zrozumienie rynku, identyfikacja niszy i rozpoznanie konkurencji. Zidentyfikowanie niszy rynkowej pomaga wyróżnić się na tle konkurencji. Natomiast badanie konkurencji pozwala zrozumieć, jakie są jej mocne oraz słabe strony i umiejętnie tę wiedzę wykorzystać. Skup się na:

 • badaniu popytu – w tym celu sprawdź, jakie usługi budowlane są poszukiwane w Twoim regionie: może to być budowa nowych domów, remonty czy inne usługi, takie jak np. instalacje elektryczne czy hydrauliczne
 • trendach rynkowych – śledzenie aktualnych trendów w branży budowlanej, takich jak rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania, może pomóc w dostosowaniu oferty do potrzeb rynku
 • specjalistycznych usługach – przede wszystkim takich, które są mniej dostępne, jak np. renowacja zabytków
 • obsłudze określonej grupy klientów – indywidualnych, firm deweloperskich, instytucji publicznych czy przemysłu
 • identyfikacji konkurentów w Twojej okolicy – zbadaj ich ofertę, ceny oraz strategie marketingowe
 • analizie SWOT – oceń mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia dla Twojej firmy, aby lepiej zrozumieć swoje miejsce na rynku

Krok 2: Wybór formy prawnej

Wybór odpowiedniej formy prawnej jest bardzo ważny dla funkcjonowania Twojej firmy budowlanej. Każda forma prawna ma swoje zalety i wady. Poznaj je, zanim zdecydujesz, którą wybierzesz.

 • jednoosobowa działalność gospodarcza: jest najprostszą formą prowadzenia działalności, odpowiednią dla małych firm; jej zalety to niski koszt rejestracji, prostota zarządzania i łatwość w prowadzeniu księgowości, wady – pełna odpowiedzialność majątkowa właściciela oraz ograniczone możliwości finansowania
 • spółka cywilna: to forma odpowiednia dla dwóch lub więcej osób; wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem; zaletami spółki cywilnej są: łatwość rejestracji, możliwość podziału obowiązków i odpowiedzialności między wspólników, zaś wadą mogą być trudności w zarządzaniu w przypadku konfliktów
 • spółka jawna – to forma spółki osobowej, w której wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym; wymaga umowy spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS); zalety spółki jawnej to możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i podział obowiązków, wady: odpowiedzialność majątkiem osobistym, formalności związane z rejestracją
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – popularna forma dla większych przedsięwzięć, wspólnicy odpowiadają tu do wysokości wniesionych wkładów; wymaga sporządzenia umowy spółki, notarialnego aktu założycielskiego i wpisu do KRS; jej zaletami są: ograniczona odpowiedzialność wspólników, większe możliwości finansowania, prestiż, a wadami: wyższe koszty rejestracji i obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Krok 3: Rejestracja firmy

Rejestracja firmy budowlanej w Polsce jest kluczowym etapem na drodze do jej uruchomienia. Wymaga zgromadzenia niezbędnych dokumentów, dopełnienia konkretnych procedur rejestracyjnych i uiszczenia opłat.

Procedury rejestracyjne w CEIDG lub KRS

 • jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna: rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); wniosek CEIDG-1 można złożyć online lub w urzędzie gminy
 • spółki osobowe i kapitałowe: rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS); wymaga sporządzenia umowy spółki, złożenia wniosku do KRS oraz opłacenia kosztów rejestracji

Wymagane dokumenty

 • jednoosobowa działalność gospodarcza: wniosek CEIDG-1, dokument tożsamości
 • spółka cywilna: umowa spółki, wniosek CEIDG-1 dla każdego wspólnika
 • spółka jawna: umowa spółki, wniosek do KRS (formularz KRS-W1), opłaty sądowe
 • spółka z o.o.: umowa spółki, akt notarialny, wniosek do KRS (formularz KRS-W3), opłaty sądowe

Opłaty

 • jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna: rejestracja w CEIDG jest bezpłatna
 • spółka jawna: opłata za wpis do KRS wynosi 500 zł plus 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • spółka z o.o.: opłata za wpis do KRS wynosi 600 zł plus 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Krok 4: Licencje budowlane i zezwolenia

Prowadzenie firmy budowlanej w Polsce wymaga uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń, które są niezbędne, aby legalnie i zgodnie z przepisami prowadzić działalność. Staranność w realizacji tego kroku zapewnia nie tylko zgodność z przepisami, ale również bezpieczeństwo pracowników i sukces Twojej firmy budowlanej. Oto szczegółowy przegląd wymaganych dokumentów i procedur.

Uprawnienia budowlane

Licencje budowlane są niezbędne do prowadzenia działalności w wielu specjalizacjach budowlanych. Są one wydawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa i różnią się w zależności od zakresu działalności.

Jakie są rodzaje uprawnień?

 • projektowe, które pozwalają na opracowywanie projektów budowlanych oraz nadzór nad ich realizacją
 • wykonawcze do zarządzania pracami budowlanymi, a także kierowania budowami
 • specjalne do wykonywania prac w specjalistycznych dziedzinach, takich jak instalacje elektryczne, sanitarno-higieniczne, telekomunikacyjne

Jak wygląda proces uzyskiwania uprawnień?

 • wymagane jest ukończenie odpowiednich studiów technicznych oraz odbycie praktyki zawodowej
 • następnie należy zdać egzamin państwowy, składający się z części teoretycznej i praktycznej
 • po zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o wydanie licencji

Zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych

Wiele prac budowlanych wymaga uzyskania zezwoleń od lokalnych władz budowlanych. Oto kilka podstawowych zezwoleń, które mogą być wymagane:

 • pozwolenie na budowę – konieczne przy budowie nowych obiektów, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz niektórych pracach remontowych; aby je uzyskać, należy przedstawić projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie i uzgodnienia wymagane przez przepisy; wniosek składa się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu – po złożeniu kompletnych dokumentów urząd ma 65 dni na wydanie decyzji
 • zgłoszenie robót budowlanych – wymagają go mniej skomplikowane roboty, takie jak remonty, modernizacje czy niewielkie prace budowlane; by dokonać zgłoszenia, należy dostarczyć opis planowanych robót, projekt zagospodarowania działki lub terenu, odpowiednie rysunki, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością; zgłoszenie składa się do właściwego urzędu, jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do robót
 • pozwolenia specjalne – dotyczą robót w strefach ochrony konserwatorskiej – wówczas konieczne jest uzyskanie zgody od konserwatora zabytków oraz robót w obszarach chronionych przyrodniczo, które wymagają zezwoleń od odpowiednich organów ochrony środowiska

Przestrzeganie przepisów BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) są kluczowe w branży budowlanej, gdzie ryzyko wypadków jest wysokie. Jakie podstawowe wymagania BHP muszą spełnić firmy budowlane w Polsce?

Szkolenia BHP

Każdy pracownik budowlany musi przejść odpowiednie szkolenie przed przystąpieniem do pracy, tzw. wstępne szkolenie BHP, które obejmuje ogólne zasady BHP oraz specyficzne wymagania dotyczące danego stanowiska. Szkolenia BHP muszą być regularnie odnawiane – w zależności od stanowiska i rodzaju pracy przeprowadzane co kilka lat.

Środki ochrony indywidualnej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak:

 • kaski ochronne
 • okulary ochronne
 • rękawice ochronne
 • odzież ochronną
 • buty ochronne

Kontrola BHP

Firmy budowlane muszą poddawać się regularnym kontrolom stanu bezpieczeństwa na placu budowy. Będą to:

 • inspekcje wewnętrzne – przeprowadzane przez wyznaczone osoby w firmie, odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP
 • inspekcje zewnętrzne – przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP), która kontroluje przestrzeganie przepisów BHP i może nakładać kary za ich nieprzestrzeganie

Dokumentacja BHP

Każda firma budowlana musi prowadzić szczegółową dokumentację BHP, która obejmuje:

 • ocenę ryzyka zawodowego
 • instrukcje BHP
 • rejestry wypadków i incydentów

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Nieprzestrzeganie przepisów BHP może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Nie warto ryzykować, bo konsekwencje mogą oznaczać nawet koniec firmy.

 • kary finansowe: Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć wysokie grzywny za nieprzestrzeganie przepisów BHP
 • odpowiedzialność karna: w przypadku poważnych naruszeń przepisów BHP, które skutkują wypadkiem lub zagrożeniem życia, mogą zostać nałożone sankcje karne
 • wstrzymanie prac: Inspektorzy PIP mają prawo wstrzymać prace budowlane w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń przepisów BHP

Krok 5: Zatrudnienie pracowników

Zatrudnienie odpowiednich pracowników może zdecydować o sukcesie firmy budowlanej. Dlatego proces rekrutacji powinien być starannie przeprowadzony, aby znaleźć wykwalifikowane i doświadczone osoby, które będą w stanie sprostać wymaganiom pracy na budowie. Jak się do tego zabrać?

Po pierwsze: rekrutacja

 • ogłoszenia o pracę: publikuj je na portalach rekrutacyjnych, w lokalnych gazetach oraz na stronach internetowych poświęconych pracy w branży budowlanej; możesz również skorzystać z usług agencji rekrutacyjnych
 • weryfikacja kwalifikacji: przed zatrudnieniem sprawdź kwalifikacje kandydatów, takie jak ukończone kursy i szkolenia, certyfikaty oraz doświadczenie zawodowe
 • rozmowy kwalifikacyjne: podczas rozmów kwalifikacyjnych oceniaj nie tylko umiejętności techniczne, ale także zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i podejście do przestrzegania zasad BHP

Po drugie: szkolenia

Szkolenie pracowników zapewnia wysoką jakość pracy i zgodność z przepisami. Nie wolno zaniedbywać:

 • szkoleń wstępnych – każdy nowy pracownik Twojej firmy powinien przejść szkolenie wstępne, obejmujące zasady BHP, procedury obowiązujące na budowie oraz podstawowe umiejętności techniczne
 • szkoleń okresowych, które aktualizują wiedzę pracowników w zakresie nowych technologii, metod pracy oraz przepisów BHP; jak już pisaliśmy, okresowe szkolenia BHP są obowiązkowe i powinny być odnawiane co kilka lat
 • specjalistycznych kursów: inwestuj w rozwój pracowników poprzez organizowanie kursów, które podnoszą ich kwalifikacje, jak np. na operatora maszyn budowlanych czy montera instalacji

Po trzecie: zarządzanie zespołem

Efektywne zarządzanie pracownikami to podstawa sprawnie działającej firmy budowlanej. Jak to zrobić?

 • twórz efektywne grafiki pracy, które uwzględniają potrzeby operacyjne oraz dbają o zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników
 • motywuj pracowników, np. poprzez systemy premiowe, organizuj także integracje zespołowe, aby utrzymać dobra atmosferę i zaangażowanie pracowników
 • szybko i sprawnie rozwiązuj problemy interpersonalne oraz dbaj o dobrą atmosferę w zespole
Jak założyć firmę budowlaną w Polsce?
Jak założyć firmę budowlaną w Polsce?

Krok 6: Zakup sprzętu i materiałów

Zakup odpowiedniego sprzętu i materiałów, a także współpraca z niezawodnymi dostawcami, to podstawa działalności firmy budowlanej, która zapewnia płynność prac i wysoką jakość realizowanych zleceń. Na co warto zwrócić uwagę?

Wybór dostawców

 • postaw na sprawdzonych dostawców, którzy oferują wysokiej jakości produkty; przy ich wyborze weź pod uwagę doświadczenie na rynku, opinie innych klientów oraz ceny oferowanych produktów
 • negocjuj ceny, terminy dostaw oraz warunki płatności; podpisuj długoterminowe umowy, które mogą zapewnić lepsze warunki współpracy oraz stabilność dostaw
 • regularnie kontroluj jakość dostarczanych materiałów, aby upewnić się, że spełniają one wymagane standardy i zapewniają najwyższą jakość realizowanych projektów

Zakup niezbędnych narzędzi

 • sprzęt budowlany: zakup sprzętu takiego jak koparki, ładowarki, dźwigi, rusztowania i betoniarki to inwestycja na lata, nie warto więc zadowalać się półśrodkami lub sprzętem marnej jakości
 • narzędzia: wyposażenie pracowników w niezbędne narzędzia ręczne (młoty, młotki, piły, wkrętarki) oraz elektryczne (wiertarki, szlifierki, piły elektryczne) to gwarancja bezpiecznej i wydajnej pracy
 • materiały budowlane: staranne planowanie zakupów materiałów takich jak beton, cegły, drewno, stal, izolacje, farby i chemia budowlana, pozwala na optymalizację kosztów i minimalizację odpadów

Planowanie zakupów

 • budżetowanie – sporządzaj szczegółowe budżety na zakup sprzętu i materiałów, aby kontrolować wydatki i unikać nieplanowanych kosztów
 • harmonogram dostaw – planuj dostawy w sposób, który zapewnia dostępność materiałów i sprzętu w odpowiednim czasie, bez konieczności przechowywania ich dużych ilości na placu budowy
 • serwis i konserwacja – regularna konserwacja i serwis sprzętu budowlanego zapobiegają awariom i wydłużają jego żywotność, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne

Krok 7: Marketing i pozyskiwanie kontraktów

Skuteczny marketing jest kluczowy dla przyciągnięcia klientów i budowania marki firmy budowlanej w Polsce. Jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, chcąc wyróżnić się wśród konkurencji.

Strategie marketingowe

 • profesjonalnie zaprojektowana strona internetowa to wizytówka Twojej firmy, powinna zawierać informacje o oferowanych usługach, referencje klientów oraz dane kontaktowe; warto pomyśleć też o SEO, czyli optymalizacji strony internetowej pod kątem wyszukiwarek
 • media społecznościowe, w których będziesz regularnie publikować zdjęcia z realizacji Twoich projektów, a także zamieszczać informacje o nowych usługach i promocjach
 • reklamy w lokalnych mediach oraz uczestnictwo w targach branżowych

Przetargi

Jako właściciel firmy budowlanej w Polsce, kierującej swoje usługi do klientów biznesowych i instytucji, powinieneś rozważyć udział w przetargach. To jeden ze sposobów na pozyskiwanie intratnych kontraktów budowlanych. Jak się do tego zabrać?

 • regularnie śledź ogłoszenia o przetargach na portalach przetargowych i w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • sporządzaj konkurencyjne i profesjonalne oferty przetargowe, zawierające szczegółowy opis usług, kosztorysy oraz harmonogramy prac

Budowanie relacji biznesowych

Długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi są fundamentem sukcesu firmy budowlanej. Zadbaj zatem o:

 • networking, czyli uczestnictwo w branżowych wydarzeniach, konferencjach, seminariach, gdzie można nawiązać kontakty z potencjalnymi klientami i partnerami
 • programy partnerskie, w tym współpracę z firmami deweloperskimi, architektami i dostawcami materiałów budowlanych
 • profesjonalną obsługę klienta, w tym szybkie reagowanie na zapytania i rozwiązywanie problemów

Krok 8: Zarządzanie projektami budowlanymi

Zarządzanie projektami budowlanymi ma niebagatelne znaczenie w prowadzeniu firmy budowlanej w Polsce. Już od momentu założenia firmy warto przywiązywać wagę do tego punktu, by czerpać nie tylko zyski, ale też satysfakcję z pracy. Co obejmuje zarządzanie projektami budowlanymi?

Planowanie

Efektywne zarządzanie zaczyna się od starannego planowania. Nowo powstała firma budowlana w Polsce musi dokładnie określić zakres prac, harmonogramy oraz zasoby niezbędne do realizacji projektów. Jak to zrobić?

 • nakreśl szczegółowo wszystkie etapy projektów budowlanych, które Twoja firma będzie realizować, od przygotowania po prace wykończeniowe; taki jasno zdefiniowany zakres prac pomoże uniknąć nieporozumień i opóźnień
 • twórz szczegółowe grafiki dla każdego projektu, w których uwzględnisz daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz kamienie milowe umożliwiające monitorowanie postępów
 • identyfikuj i planuj zasoby potrzebne do realizacji projektów, w tym materiały budowlane, sprzęt oraz pracowników

Harmonogramowanie

Proces planowania i organizacji robót budowlanych jest niezbędny dla terminowej realizacji projektów budowlanych. Jak właściwie przygotować harmonogram robót budowlanych?

 • wykorzystuj narzędzia takie jak diagramy Gantta czy wykresy PERT, które pomagają w wizualizacji harmonogramów projektów; techniki te pozwalają na skuteczne zarządzanie czasem i zasobami
 • identyfikuj zależności między poszczególnymi zadaniami w projekcie; ich zrozumienie pomoże Ci uniknąć opóźnień i lepiej planować sekwencje działań
 • bądź gotów dostosowywać harmonogramy w odpowiedzi na nieprzewidziane zdarzenia; elastyczność w harmonogramowaniu pozwala na szybkie reagowanie na zmiany i minimalizowanie opóźnień

Kontrola kosztów

Skuteczna kontrola kosztów to priorytet w utrzymaniu projektów w ramach budżetu. Na co należy zwrócić uwagę?

 • budżetowanie – sporządzaj szczegółowe budżety dla każdego projektu, uwzględniając wszystkie potencjalne koszty: materiałów, robocizny, sprzętu oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki
 • monitorowanie wydatków – regularnie monitoruj wydatki i porównuj je z założonym budżetem; korzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami, które pozwala na bieżące śledzenie kosztów i identyfikację odchyleń od budżetu
 • działania korygujące – w przypadku stwierdzenia przekroczeń budżetu, podejmuj działania korygujące, takie jak renegocjacja umów z dostawcami, zmiana zakresu prac czy optymalizacja procesów

Monitorowanie postępu prac

Regularne monitorowanie postępu prac zapewnia terminową realizację projektów, a przyjęte od początku wysokie standardy jakości przyczyniają się do zadowolenia klientów i sukcesu firmy. W jaki sposób to robić?

 • sporządzaj codzienne lub tygodniowe raporty z placu budowy, zawierające informacje o postępie prac, napotkanych problemach i podjętych działaniach
 • regularnie przeprowadzaj inspekcje i kontrole jakości wykonanych prac, upewnij się, że są one zgodne z projektem oraz przepisami budowlanymi
 • organizuj cykliczne spotkania z zespołem projektowym oraz kluczowymi interesariuszami, które umożliwią omawianie postępów, rozwiązywanie problemów oraz planowanie dalszych działań

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem jest niezwykle istotne dla minimalizacji wpływu nieprzewidzianych zdarzeń na realizację projektów. W tym celu:

 • sporządzaj listy potencjalnych niebezpieczeństw związanych z realizacją projektów, takich jak opóźnienia dostaw, problemy z jakością materiałów, niekorzystne warunki pogodowe czy problemy z pracownikami
 • oceń prawdopodobieństwo wystąpienia i wpływ poszczególnych zagrożeń na projekt, skup się na ryzykach o największym potencjalnym wpływie
 • opracuj plany awaryjne na wypadek wystąpienia jakiegokolwiek ryzyka, które będą zawierać działania korygujące oraz zasoby potrzebne do ich realizacji

Dokumentacja i komunikacja

Prowadzenie rzetelnej dokumentacji oraz efektywna komunikacja ułatwiają pracę, minimalizują ryzyko nieporozumień i pomagają w szybkim rozwiązywaniu problemów. Będziesz musiał pamiętać o:

 • sporządzaniu i aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędnej dla śledzenia postępów oraz rozliczania projektów
 • utrzymywaniu regularnej i jasnej komunikacji z interesariuszami projektu, w tym inwestorami, klientami, dostawcami oraz pracownikami
 • wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i oprogramowania do zarządzania projektami, które ułatwiają planowanie, kontrolę kosztów oraz komunikację

Założenie firmy budowlanej wymaga przemyślanego podejścia, zdobycia niezbędnych licencji, a także inwestycji w sprzęt i skuteczne strategie marketingowe. Gdy spełnisz te warunki, szanse na powodzenie i rozwój Twojej firmy budowlanej staną się realne.

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Ponieważ uważasz, że ten post był przydatny...

Śledź nas w mediach społecznościowych! aby dowiedzieć się więcej!

Firmowa.pl

Baza wiedzy z zakresu biznesu, marketingu, prawa, księgowości i finansów.